Nancy Gomes Elementary School | Nov. 14, 2017 - Sierra Nevada Journeys